Home Inspection Defined:
The process by which an inspector visually examines the readily accessible systems and components of a home and which describes those systems and components in accordance with these Standards of Practice and Code of Ethics.

A home inspection can also be described as any of the following:

  • A field performance review
  • An evaluation of the physical condition of the home.
  • A visual inspection of readily accessible installed components.
  • Non-destructive and non-invasive
  • A sampling inspection.


As your one stop inspection shop, VietHomeInspection offers many types of services…

Định nghĩa kiểm tra nhà:

Qui trình mà theo đó chuyên viên kiểm tra nhà (home inspector) đánh giá những cấu trúc, những hệ thống có thể trông thấy được; và, ở nơi có thể thâm nhập được. Home inspector mô tả, đánh giá theo:

Nói so sánh nôm na theo cách người Bắc Mỹ, công việc Home Inspection đối với nhà cũng giống như công việc Bác Sỷ Gia Đình đối với người: khám tổng quát và đa khoa.

Home inspector kiểm tra tổng quát nhà và đa bộ môn như kết cấu, mái, điện, nước, hệ thống sưởi, ngoại thất và nội thất.

minhhomeinspector

Kiểm tra trước khi mua nhà (Pre-purchase Inspection / Buyer Inspection):

Dịch vụ này dành cho người đi mua nhà. Một khi đã ký thoả thuận mua, người mua sẽ thường có 2-10 ngày để kiểm tra toàn bộ nhà. Người mua nhà thuê người kiểm tra nhà. Tốt nhất là người mua nhà cùng tham gia quá trình kiểm tra. Đôi khi, người môi giới nhà cũng cùng tham gia.

Khi việc kiểm tra hoàn tất, người kiểm tra lập cuốn báo cáo tình trạng nhà và gửi cho người mua. Báo cáo này có thể được dùng để làm căn cứ từ chối không mua nhà nữa hoặc xem xét các tuỳ chọn khác. Tốt nhất là người mua nên bàn bạc các tuỳ chọn với môi giới.

Pre-Purchase Inspection (also known as) Buyer Inspection:
This service is for the purchaser/buyer of the property
Once the purchase agreement has been signed, the purchaser will usually have anywhere from 2-10 days to complete the property inspection. The purchaser of the property hires the inspector and the purchaser is encouraged to attend. Often, but not always, the purchaser’s agent and Sellers’ agent will be present.

Once the inspection is complete, the inspection report is submitted to the purchaser who may then choose to waive the inspection or consider other options if necessary.  It is best to discuss these options with your agent.

Kiểm tra trước khi bán nhà (Pre-listing Inspection):

Đây là dịch vụ tiện lợi dành cho người bán nhà.

Dịch vụ kiểm tra trước khi bán giúp người bán có danh sách kiểm tra trong tay trước khi đăng bán. Nó giúp người bán có cơ hội tìm thấy những lỗi ẩn để xử lý nó trước khi người mua phát hiện. Điều này mang lại nhiều thuận lợi cho người bán bán được giá tốt.

Vui lòng click vào đây để thấy danh sách dài những lợi ích của sự kiểm tra đó.

Quick-Sale Service (QSS):
This convenient service is available to the Home Seller

The Quick-Sale Service enables the Home Seller to have the home checked prior to listing the home for sale.  It provides an opportunity for the seller to find hidden defects before anyone else does.  There are many important advantages to this.

Please click here for a long list of advantages.

Kiểm tra nhà mới đang xây (WATCHDOG Inspection):

Xây nhà mới thường vừa vui vừa lo. Làm sao mà biết được nhà đang xây mới được quan tâm đầy đủ, đáng tiền như kỳ vọng? Quý vị có biết khi kiểm tra nhà mới xây xong, trung bình, phát hiện 7 lỗi? Chúng tôi sẽ đến kiểm tra ở những giai đoạn xây dựng quan trọng nhất và kiểm tra giám sát.

The WATCHDOG inspection:
The Inspection Professionals is proud to offer you this special service.
Buying a newly built home is often both exhilarating and stressful.  How do you know that your new home is being given the proper care it deserves?  Did you know that a new home has, on average, at least seven defects? As your WATCHDOG inspectors, we will visit your new home at its critical stages of construction and monitor its progress.

There are a variety of options for this service including a package that includes a free inspection. Please call us for details.

Hướng Dẫn Vận Hành Nhà:

Đây là dịch vụ vô giá cho những người chủ nhà muốn hiểu thêm về ngôi nhà của họ, muốn biết nguyên lý vận hành của các hệ thống chính, công năng các nhóm bộ phận của nó. Một vòng vừa đi vừa thuyết minh hướng dẫn quanh nhà cũng bao gồm các mẹo bảo trì, cách để cải tiến, nâng cấp và kéo dài tuổi thọ từng phần của nhà, cũng như cung cấp một báo cáo chi tiết lịch bảo trì, vòng đời của vật liệu và chi phí thay thế.

HOMEGUIDE Service:
This invaluable service is available to the homeowner who would like to learn more about their home and learn how the major systems of the home are functioning. This educational guided tour includes maintenance tips, ways to improve and prolong specific home components as well as a detailed report with maintenance schedule, material life cycles and replacement costs.

Kiểm tra khi sắp hết hạn bảo hành (WARRANTY INSPECTIONS):

VietHomeInspection kiểm tra nhà mới xây xong chưa hết 1 năm bảo hành. Việc kiểm tra này nên làm khi nhà được 11 tháng tuổi, trước khi hết hạn loại bảo hành 1 năm cho nhà mới do công ty xây nhà bảo hành. Chúng tôi kiểm tra các hệ thống kỹ thuật chính và các thành phần quan trọng của nhà, cung cấp báo cáo chi tiết để hỗ trợ qúi khách khi thương lượng với công ty xây nhà. Những khách hàng cũ nói với chúng tôi rằng đây là một công cụ cực kỳ hữu hiệu và thuận lợi khi thương lượng. Để tìm hiểu thêm về chính sách bảo hành nhà, vui lòng click vào Useful link page.

Warranty Inspections:
VietHomeInspection will perform your new home One-year warranty inspection prior to the builder.  This is done when the home is eleven months old.  We will check all the major systems and components of the home and provide you a detailed report that will assist you when dealing with your builder.  Past clients have found this report to be an extremely useful and comforting tool to use when dealing with the builder. For more information about home warranties, please see our Useful links page.

Chúng tôi cũng cung các dịch vụ khác, như:

  • Kiểm tra trước khi sửa chữa, nâng cấp nhà (Pre-renovation Inspection).
  • Kiểm tra nhanh và cho ý kiến, không cung cấp báo cáo bằng văn bản (Verbal walk-through inspection).
  • Trích mẫu (phải được huấn luyện) những vật liệu nghi ngờ độc hại (thường có trong nhà cũ), đem đến phòng thí nghiệm và gữi kết quả qua email.

Vui lòng gọi điện thoại để biết thêm chi tiết…

Also Available:

  • Pre-renovation inspection
  • Verbal walk-through inspection (no report)

Please call for details

TESTIMONIALS

Call Now ButtonTAP TO CALL US